הורות משותפת | זכות הורים בוועדת השמה

זכות הורים בוועדת השמה

בזכות לחינוך מותאם

ליקט וערך: יוסי מיכל
מד"ב ליישום זכויות התלמיד/ה
מידע מורחב: www.education.gov.il/zchuyot

"ועדת השילוב המוסדית" במוסד החינוך הרגיל בו לומד התלמיד דנה בזכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים להיכלל בתוכנית השילוב במסגרת החינוך הרגיל. "ועדת ההשמה" ברשות המקומית דנה בזכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים לחינוך מיוחד ולהשמה ברצף המסגרות החינוכיות הקיים. ועדת ההשמה משמשת גם כועדת ערר על החלטות ועדת השילוב המוסדית. כמו כן, פועלת ועדת ערר מחוזית הדנה בערעור על החלטת ועדת ההשמה.

• בכל הקשור לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים השאיפה היא להעניק זכות קדימה, ככל האפשר, להשמת תלמיד במסגרת החינוך הרגיל, תוך מתן מענה לצרכיו במסגרת הרגילה. רק לאחר מיצוי כל אפשרויות ההתערבות במסגרת, ובכלל זה תמיכה מתוכנית השילוב, יש לשקול במידת הצורך הפניית התלמיד לדיון בועדת ההשמה. ועדת ההשמה תעניק זכות קדימה להשמת תלמיד במוסד שאינו מוסד לחינוך מיוחד.

• ההורים זכאים להשתתף בישיבת ועדת ההשמה, להביא יועץ או נציג מטעמם, ולהגיש מסמכים רלוונטיים לדיון.

• הועדה חייבת לאפשר להורים ולילדיהם להשמיע את עמדתם תוך הקשבה באווירה תומכת.

• זכותם להביע את עמדתם ללא נוכחות נציגי בית הספר או כל מוזמן אחר.

• חובת מנהל המסגרת החינוכית להסביר להורים את החלטת הצוות להעלות את הילד לועדת השמה וכן להציג להם ולתת להם עותק מכל המסמכים אותם יגיש בית הספר לועדה [חובת הרשות המקומית והפיקוח לדאוג לשלוח להורי תלמיד המוזמן לועדת השמה את חוברת ההדרכה לקראת ועדת השמה]

• הורים חייבים לקבל העתק מכל דו"ח שמוגש לועדה על ידי מנהל המסגרת החינוכית או הרשות המקומית, ויש באפשרותם להגיש ערעור על החלטת הועדה.

• הורים חייבים לקבל לידיהם את שאלון ההפניה של המוסד החינוכי.

• הורים נדרשים לחתום על המסמך בטרם קיום הועדה. הדרישה לחתימת הורים על המסמך מהווה אישור, שההורים ראו את המסמך טרם קיום הועדה, אך אינו מהווה אישור להסכמתם לכתוב בתוכן השאלון. הורים יכולים להוסיף הערותיהם למסמכים השונים.

• הרשות המקומית תזמין לועדה.

• ועדת ההשמה חייבת להזמין את ההורים להשתתף בישיבה, בדואר רשום ולא פחות מ- 16 יום לפני מועד התכנסות הוועדה.

• בזמנה יצויין, שאם יש ברשותם של ההורים מסמכים העשויים לסייע להחלטות הועדה רצוי להעבירם ליו"ר הועדה לפני מועד הדיון.

• החלטות של ועדות השמה המתקבלות בעניינו של ילד בלי שהוזמנו ההורים לדיון אינן תקפות.

• הורים שאינם יכולים להתייצב במועד שנקבע לישיבת הועדה מסיבה מוצדקת, יכולים לפנות ליו"ר הועדה בבקשה לדחות את כינוסה.

• אם יסרבו ההורים להופיע לפני הועדה, תהיה הועדה רשאית לדון בעניינו של התלמיד ולקבל החלטות בהיעדרם, בתנאי שהם זומנו על פי הנהלים שפורט לעיל. הועדה יכולה להחליט על השמת תלמיד גם ללא נוכחות ההורים, ובלבד שהוזמנו על פי הנהלים.

• הגורם המפנה יביא לידיעת יו"ר הועדה כל מקרה שבו הורי התלמיד או התלמיד אינם שולטים בשפה העברית או שהם חירשים או כבדי שמיעה. לדיון עם הורי תלמיד חירש או כבש שמיעה, ועם התלמיד עצמו, יזמין יו"ר הועדה מתורגמן לשפת הסימנים או אדם הבקיא בשפת הסימנים. לדיון עם הורים ועם תלמיד שאינם שולטים בשפה העברית יוזמן מתורגמן או אדם אחר השולט בשפה העברית ובשפה שההורים והתלמיד דוברים. יו"ר הועדה יודיע להורים על זכותם להביא מתורגמן מטעמם. בכל מקרה, האחריות להימצאותו של גורם מתרגם בדיון חלה על יו"ר הועדה.

• הועדה תקיים דיון בעניינו של התלמיד במידה ויש אבחון לתלמיד, ותסתמך גם על נימוקי המוסד החינוכי שבו לומד הילד, ועל פי חוות דעת נוספות, וכן לפי המידע שיתקבל מההורים או מנציג מטעמם. הועדה יכולה לדרוש בדיקה נוספת.

• ועדת ההשמה אינה דנה בשיבוץ. הועדה אינה חייבת לקבל את בקשת ההורים לגבי המסגרת, או סוג המסגרת, שהם מעדיפים. צוות השיבוץ ברשות המקומית ידון בשיבוץ התלמיד במעמד אחר, לאחר שהרשות המקומית סיימה את כל הדיונים בוועדות ההשמה.

• הועדה תתייחס למסמכים ולחוות דעת של אנשי מקצוע שהובאו בפניה, אך אינה חייבת לקבל את המלצותיהם.

• ערר על החלטת ועדת ההשמה יש להגיש בתוך 21 ימים מקבלת ההחלטה.

• ההורים יהיו זכאים לקבל את פרוטוקול הדיון של ועדת ההשמה, למעט נושאים שיש בחשיפתם בפני ההורים משום חשש לפגיעה בילד או באדם אחר ולמעט הדיון שהתקיים בהרכב חברי הועדה בלבד, שבו ההחלטה מתקבלת.

• הורים לילד בעל לקות קשה – פיגור בינוני ועמוק, אוטיזם, הפרעה נפשית, נכות פיזית קשה/שיתוק מוחין, עיוורון + עוד לקות, חרשות + עוד לקות – המבקשים את השמתו במוסד מסוים לחינוך מיוחד בהליך מקוצר, יגישו בקשה בכתב למנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית שבמקום מגוריהם לא יאוחר מ- 60 יום לפני תום המועד האחרון לרישום באותה שנת לימודים.

• ההורים יצרפו חוות דעת מקצועית רלוונטית בכתב של אנשי מקצוע ובה האישור כי לילד לקות משמעותית המחייבת השמה במוסד לחינוך מיוחד וכי אי אפשר לשלבו במוסד חינוך שאינו מוסד לחינוך מיוחד.